Views: 1

§ 6 Reklamacje
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych,
chyba że w opisie produktu Sprzedawca wskazuje, że produkt nie jest pełnowartościowy.
2. Sprzedawca odpowiada za sprzedawane produkty na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
3. Gdy zakupiony przez Klienta produkt posiada wadę należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę. Często
zasadne jest przesłanie reklamowanego produktu do Sprzedawcy w celu jego zbadania.
4. Zalecane jest aby Klient składając reklamację zakupionego produktu:
a) przekazał Sprzedawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił
rodzaj i datę wystąpienia wady;
b) określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy,
obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);
c) podał swoje dane kontaktowe.
5. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu
należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na
sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu

odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6. Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub
korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny
wskazany przez Klienta sposób.
9. W celu ułatwienia procedury reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego
udostępnianego przez Sprzedawcę.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na
adres mailowy bądź listowny Sklepu internetowego.
1. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia:
a) objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży (wyjątki określania
początkowego terminu przy umowie sprzedaży wskazane są w punktach b) i c));
b) objęcia ostatniej partii lub części w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży obejmującej wiele
towarów dostarczanych partiami lub w częściach;
c) objęcia pierwszego z towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży polegającej na
regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas;
d) zawarcia umowy – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi
wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
3. W razie odstąpienia od umowy – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną
jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że
zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma
zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.

9. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku
pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Shopping Cart
Scroll to Top